STANOVY

Klubu chovatelů ježků

 

Stanovy spolku

Klub chovatelů ježků, z. s.

 

Článek I.

Základní ustanovení

1.      Název spolku: Klub chovatelů ježků, z. s.

        Zkratka názvu klubu: KCHJ

2.      Klub chovatelů ježků, z. s. (dále též jako „spolek“ nebo „klub“) je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým a samosprávným sdružením osob,         založeným k naplňování účelu uvedenému v čl. II. odst. 1 těchto stanov.

3.      Sídlo klubu je v obci Praha.

4.      Klub je založen na dobu neurčitou. Klub působí na území celé České republiky a Slovenské republiky.

 

Článek II.

Účel a činnost klubu

1.      Účelem klubu je sdružovat chovatele a milovníky ježků a bodlínů (dále jen „ježků“) na území České republiky a Slovenské republiky, všestranně propagovat zásady správného a zodpovědného chovu ježků a vzdělávat v této oblasti nejen členy klubu, ale i širokou veřejnost a přispívat k udržování a zvyšování úrovně chovu ježků a péče o ně.

2.      Spolek naplňuje svůj účel realizací souboru činností, samostatných nebo i vzájemně provázaných, a to zejména:

a)      Vytváří podmínky pro zodpovědný a správný chov ježků a jeho rozvoj.

b)      Vytváří podmínky pro zvyšování úrovně odborných znalostí a dovedností členů spolku.

c)      Zastupuje a hájí zájmy členů spolku.

d)     Zabezpečuje  řízenou, cílevědomou plemenitbu a přispívá ke zvyšování úrovně chovu stávajících ježků.

e)      Důsledně a trvale dbá na péči a zdraví ježků v chovech.

f)       Eviduje druhy a počty chovaných ježků na území ČR.

g)      Pořádá a organizuje přednášky, besedy, výstavy, zájezdy a společenské akce v souladu s účelem vymezeným těmito stanovami.

h)      Spolupracuje s jinými organizacemi chovatelů ježků u nás i v zahraničí.

 

Článek III.

Členství v klubu

1.      Členství v klubu je dobrovolné.

2.      Uchazeč o členství v klubu musí nejpozději při podání přihlášky k členství v klubu prohlásit, že souhlasí s chovatelským řádem, registračním         řádem, bonitačním řádem a výstavním řádem, které jsou vnitřními předpisy spolku, a výslovně se zavázat k tomu, že bude jednat v souladu s nimi.

3.      Členství v klubu je dvojího druhu:

                            a)      řádné členství (dále jen „členství/člen“),

                            b)      čestné členství.

Práva a povinnosti spojená s jednotlivými druhy členství upravuje čl. IV. těchto stanov.

4.      Členem klubu se může stát fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami, chovatelským řádem, registračním řádem, bonitačním řádem         a výstavním řádem a zavazuje se jimi řídit a platit členské příspěvky. Členem klubu se může stát i cizí státní příslušník.

5.      Členství v klubu vzniká rozhodnutím výboru klubu na základě doručené přihlášky člena a zaplacením členského příspěvku na bankovní účet         klubu.  K přijetí za člena klubu je třeba nadpoloviční většina hlasů členů výboru klubu.

6.      Dokladem o členství v klubu je členská legitimace s vylepeným potvrzením o zaplacení členských příspěvků na příslušný rok (dále jen „známka“).

7.      Čestné členství uděluje výbor spolku na návrh kteréhokoliv člena spolku, a to osobám, které významnou měrou přispívají nebo přispěly k         naplňování účelu spolku a/nebo se zasloužily nebo se zasluhují o rozvoj spolku a jeho další fungování. Čestné a řádné členství ve spolku jsou         slučitelná.

 

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

1.      Člen klubu má tato práva:

a)      Účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat.

b)      Volit a od 18 let věku být volen do funkce člena orgánu klubu.

c)      Všestranně se podílet na činnosti klubu.

d)     Být informován o činnosti a hospodaření klubu i jeho orgánů.

e)      Podávat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a výboru.

f)       Vznášet dotazy ohledně činnosti spolku a obdržet na ně odpověď od členů orgánů spolku.

 

2.      Člen klubu má tyto povinnosti:

a)      Jednat v souladu se stanovami klubu, vnitřními předpisy klubu, usneseními orgánů klubu a zájmy klubu.

b)      Aktivně se podílet na činnosti klubu (výstavy, schůze, přednášky atd.).

c)      Platit členské příspěvky.

d)     Evidovat chované ježky a vést zdravotní dokumentaci chovu.

e)      Rozšiřovat své odborné znalosti, zajišťovat ochranu a zdraví chovaných ježků.

f)       Usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy.

3.      Čestný člen klubu je osvobozen od placení členských příspěvků.

4.      Poruší-li člen klubu stanovy, může mu výbor klubu udělit písemnou výtku. Nebude-li člen dodržovat své povinnosti ani po udělení třetí výtky, může         výbor klubu:

a)      zakázat takovému členovi chov a jeho rozšiřování až na dobu jednoho roku, nebo

b)      rozhodnout o vyloučení takového člena z klubu.

5.      Poruší-li člen klubu stanovy hrubým způsobem nebo opakovaně, může výbor klubu rozhodnout o jeho vyloučení, aniž by mu byla udělena písemná         výtka či více výtek.

 

 Článek V.

Členský příspěvek a seznam členů spolku

1.      Členský příspěvek je člen spolku povinen zaplatit převodem na účet klubu tak, aby byl připsán nejpozději poslední den v únoru kalendářního roku,         na který se členský příspěvek platí. Nově přijatý člen spolku je povinen zaplatit členský příspěvek do 14 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí         výboru spolku o svém přijetí za člena spolku. V případě prodlení nově přijatého člena se zaplacením členského příspěvku se má za to, že členství         ve spolku nevzniklo, ledaže se spolek s nově přijatým členem dohodl jinak.

2.      Vznikne-li členství v průběhu posledních dvou měsíců kalendářního roku (listopad, prosinec) a nově přijatý člen v této době zaplatí členský         příspěvek, má se členský příspěvek nového člena za zaplacený do konce následujícího kalendářního roku.

3.      Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.

4.      Při zániku členství člena ve spolku nemá člen nárok na vrácení členského příspěvku ani jeho části. Nárok spolku na zaplacení členských         příspěvků, s jejichž placením je člen spolku v prodlení, nezaniká zánikem členství tohoto člena (dlužníka) ve spolku.

5.      Spolek vede seznam svých členů v elektronické podobě. Zápisy v seznamu členů provádí některý z členů výboru.

6.      Seznam členů je částečně zveřejněn na webových stránkách spolku. Neveřejná část seznamu členů spolku je zpřístupněna pouze členům výboru         a revizní komise spolku.

7.      V seznamu jsou o členovi zapsány tyto údaje: u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, místo pobytu (popř. i adresa trvalého bydliště,         pokud se od místa pobytu liší) a e‑mailová adresa, u právnické osoby název, IČO, sídlo, včetně názvu státu, kde se sídlo právnické osoby nachází.

8.      Ve zveřejněné části seznamu jsou o členovi uvedeny pouze tyto údaje – u fyzické osoby: jméno a příjmení, název státu a města, v němž člen         spolku pobývá, kontaktní e-mail nebo odkaz na webovou stránku člena, u právnické osoby: název, název státu a města, v němž člen spolku sídlí,         kontaktní e-mail nebo odkaz na webovou stránku člena. 

9.      Podrobnosti o vedení seznamu členů v případě potřeby upraví výbor směrnicí.

 

Článek VI.

Zánik členství

1.      Členství v klubu zaniká: 

a)      Vystoupením z klubu na základě písemného sdělení člena klubu o vystoupení zaslaného do sídla klubu.

b)      Vyloučením člena z klubu na základě rozhodnutí výboru o vyloučení pro hrubé nebo opakované porušení stanov spolku.

c)       Neuhrazením členského příspěvku v termínu stanoveném v bodě 1, čl. V.

2.      Návrh na vyloučení z klubu může v písemné formě podat kterýkoli člen klubu, zejména pro hrubé nebo opakované porušování stanov klubu. Návrh         musí obsahovat okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení         seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.

3.      Člen klubu, o jehož vyloučení výbor klubu rozhodl, může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby         rozhodnutí přezkoumala revizní komise spolku. Po dobu od podání návrhu na přezkum rozhodnutí o vyloučení do rozhodnutí revizní komise o         návrhu, má rozhodnutím dotčený člen pozastavený výkon členských práv ve spolku. Revizní komise na návrh přezkoumá rozhodnutí výboru         o vyloučení a rozhodne do 30 dnů ode dne doručení návrhu na přezkoumání, jinak se má za to, že s rozhodnutím nesouhlasí. Rozhodnutí revizní         komise je konečné, proti jejímu rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek.

 

Článek VII.

Organizační struktura

1.      Orgány spolku jsou: 

a)      Členská schůze

b)      Výbor klubu (dále též „výbor“)

c)      Revizní komise

 

Členská schůze

2.      Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Řádné zasedání členské schůze svolává výbor minimálně 1 x do roka. 1x ročně svolává výbor         výroční zasedání členské schůze (dále jen „výroční členská schůze“).

3.      Termín a program členské schůze se oznámí členům tak, že písemná pozvánka na členskou schůzi bude osobně předána do rukou člena nebo         odeslána na adresu člena, a to adresu trvalého pobytu nebo bydliště, popř. též e-mailovou adresu uvedenou v  seznamu členů, nejpozději pátý (5.)         den přede dnem konání členské schůze.

4.      Na výroční členské schůzi se zejména projednává hodnocení předcházejícího roku po stránce odborné a finanční, členská schůze schvaluje         výsledek hospodaření za uplynulý rok, a stanoví plán práce, rozpočet a výši členských příspěvků na rok následující.

5.      Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti většiny členů spolku. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů         přítomných členů. Usnesení členské schůze je výbor povinen písemně zachytit a dát je k dispozici všem členům, a to v sídle spolku a v neveřejné         části webové stránky klubu.

6.      Působnost členské schůze:

a)      rozhoduje o změně stanov,

b)      rozhoduje o zrušení spolku a jmenuje likvidátora

c)      volí a odvolává členy výboru klubu, tedy předsedu, místopředsedu, tajemníka, jednatele a pokladníka,

d)     volí a odvolává členy revizní komise.

Členská schůze rozhoduje i o jiných otázkách, které do její působnosti svěřuje zákon či tyto stanovy.

Členská schůze může rozhodovat o dalších záležitostech spolku, včetně členských, jejichž rozhodování si vyhradí.

7.      Členská schůze může jednat a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím         online komunikace a e-mailu (dále jen „per rollam“). Podrobnosti o pravidlech jednání a rozhodování per rollam upraví výbor usnesením.

8.         V případě, že se do 30 minut po plánovaném zahájení členské schůze, která je reálným zasedáním bez využití technických prostředků a byla         řádně ohlášena, nedostaví většina členů spolku, je členská schůze usnášeníschopná s počtem hlasů přítomných členů.

 

Výbor klubu

8.      V čele klubu je volený výbor. Výbor má pět členů – předsedu, místopředsedu, tajemníka, jednatele a pokladníka.

9.      Členem výboru se může stát člen klubu nebo čestný člen klubu starší 18 let. Funkční období členů výboru je tříleté. Funkce členů výboru vzniká zvolením a zaniká zejména odstoupením, odvoláním a uplynutím funkčního období. Funkce člena výboru klubu je neslučitelná s funkcí člena revizní komise. V případě odstoupení člena výboru je tento člen povinen svou funkci vykonávat po dobu dalších 2 měsíců, nebo do doby zvolení nového člena výboru na jeho pozici.

10.  Výbor je statutárním orgánem klubu. Předseda výboru zastupuje klub navenek ve všech záležitostech a zavazuje jej s výjimkou záležitostí vyhrazených zákonem nebo stanovami do působnosti jiného orgánu klubu.

11.  Funkce předsedy, místopředsedy, tajemníka, jednatele a pokladníka jsou neslučitelné.

12.  Výbor se schází podle potřeby. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti 3 svých členů s rozhodujícím hlasem, tj. předsedy, místopředsedy a tajemníka a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Jednatel a pokladník mají během schůze pouze hlas poradní.

13.  Působnost výboru:

a)      vede evidenci členů, zaplacených členských příspěvků a vydává potvrzení o členství,

b)      vede seznam členů spolku,

c)      pořádá výstavy a akce k uchovnění,

d)     uděluje a odnímá čestné členství,

e)      uděluje výtky v případě porušení stanov spolku,

f)       působí jako prvostupňový kárný orgán ve věci vyloučení člena z klubu.

g)       schvaluje chovatelský řád, registrační řád, bonitační řád, výstavní řád a další vnitřní předpisy klubu

h)       schvaluje nákup předmětů potřebných pro chod klubu do výše 5 000 Kč na jednu platbu

Výbor rozhoduje i o jiných otázkách, které do jeho působnosti svěřuje zákon či tyto stanovy.

14.  Výbor může jednat a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím e-mailu (dále jen „per rollam“). Podrobnosti o pravidlech jednání a rozhodování per rollam upraví výbor usnesením.

15.  Pokladník spravuje finanční prostředky a vede účetní agendu klubu dle obecně platných zásad.

16. Jednatel jedná jménem klubu s dalšími spolky, dohaduje místa a termíny konání výstav, sponzorské dary a další související agendu.

 

Revizní komise

16.  Revizní komise je kontrolním orgánem spolku.

17.  Revizní komise je tříčlenná. Členem revizní komise se může stát člen klubu nebo čestný člen klubu starší 18 let. Funkční období členů revizní komise je tříleté. Funkce členů revizní komise vzniká zvolením a zaniká zejména odstoupením, odvoláním nebo uplynutím funkčního období. Funkce člena revizní komise je neslučitelná s funkcí člena výboru klubu a s funkcí likvidátora klubu. V případě odstoupení člena revizní komise je tento člen povinen svou funkci vykonávat po dobu dalších 2 měsíců, nebo do doby zvolení nového člena revizní komise na jeho pozici.

18.  Členové revizní komise si mezi sebou volí předsedu revizní komise. Předseda revizní komise řídí a koordinuje činnost revizní komise. Členové revizní komise mají právo účastnit se zasedání výboru klubu s hlasem poradním.

19.  Revizní komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech svých členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

20.  Revizní komise působí jako druhostupňový kárný orgán ve věci vyloučení člena z klubu.

21.  Revizní komise může jednat a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím e-mailu (dále jen „per rollam“). Podrobnosti o pravidlech jednání a rozhodování per rollam upraví revizní komise usnesením.

22.  Revizní komise zejména dohlíží na to, zda jsou záležitosti klubu řádně vedeny a vykonává‑li klub činnost v souladu se zákonem.

23.  O výsledcích své činnosti, zejména o zjištěných pochybeních a nedostatcích informuje bez zbytečného odkladu výbor klubu. 

24.  O své činnosti předkládá zprávu výroční členské schůzi. 

 

Článek VIII.

Zrušení  klubu

1.      O zrušení klubu rozhoduje členská schůze. K přijetí rozhodnutí o zrušení klubu je třeba 4/5 většina hlasů členů přítomných na členské schůzi. Informace o tom, že členská schůze bude rozhodovat o zrušení klubu, musí být uvedena již na pozvánce na zasedání členské rady.

2.      V případě zrušení klubu s likvidací jmenuje členská schůze zároveň likvidátora.

3.      O naložení s majetkových zůstatkem spolku rozhodne členská schůze. Při svém rozhodování není vázána návrhem likvidátora.

 

 Článek IX.

Závěrečné ustanovení

1.      Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí spolku.

2.      Tyto stanovy schválila členská schůze spolku dne 22.1.2017