Chovatelský řád

Chovatelský řád vychází z etického kodexu chovatele IHA. Nově byl doplněn o body, jež se v praxi ukázaly jako důležité.

 • Chovatelé nebudou rozmnožovat své ježky, pokud nemají znalosti, zkušenosti a nejsou zcela oddáni chovatelské práci s cílem zlepšovat charakter a fyzické vlastnosti chovaného druhu ježků.
 • Zvířata jsou zařazována do chovu na základě vhodného typu a temperamentu a měla by svým potomkům předávat vynikající zdraví, dlouhověkost a výjimečnou povahu.
 • Ježci jsou chováni a prodáváni za následujících podmínek:
  • Chovatel ručí za dobrý zdravotní stav a kondici ježka v době prodeje.
  • Všichni chovaní ježci musí mít životní prostor minimálně 0,4m2 podlahové plochy (což odpovídá ubikaci o rozměru cca 90x45 cm). Lze použít ubikaci i o jiném rozměru, ale vždy takovou, která splňuje minimum podlahové plochy pro jedno zvíře. Ubikace musí být umístěna v místnosti s ideální teplotou 22-26°C. Pokud není toto splněno, musí mít ubikace samostatné vyhřívání. Každé zvíře musí mít vlastní úkryt.
  • Chovateli je doporučeno každé nové zvíře umístit do karanténní ubikace po dobu 1 (jednoho) měsíce.
  • Chovatel/majitel nebude půjčovat své ježky k páření neregistrovaným chovatelům s neregistrovanými zvířaty a zvířaty označenými jako pet/nevhodné k chovu. Chovatelé KCHJ si však mohou zapůjčovat ježky s Ověřenými chovateli Registru ježků, kteří jsou uvedeni na jeho webových stránkách. Chovatel si také může zapůjčit samce ze svého odchovu od neregistrovaného majitele, nesmí ale dovolit připouštění samic nečlenům KCHJ, kteří nejsou ani ověřeným chovatelem Registru ježků, svými samci.
  • Chovatel je povinen novému majiteli vydat osvědčení o registraci KCHJ ke každému prodanému ježkovi. Pokud je zvíře exportováno (nevztahuje se na Slovensko), musí chovatel při registraci zažádat o vydání certifikátu s ID v mezinárodním formátu.
  • Import zvířete s registračním certifikátem jiného klubu je třeba nahlásit na e-mail klubu do 10 (deseti) dnů od obdržení průkazu.
  • Zvířata s infekčním onemocněním, jako jsou plísňové kožní infekce či svrab, se nesmí účastnit výstav, ani nemohou být do úplného vyléčení prodána/darována.
  • Test na přítomnost parazitů by měl být prováděn minimálně 1x ročně. V případě zjištění přítomnosti parazitů je nutno všechna nakažená zvířata odčervit. Stejně tak je třeba tyto testy provést u mláďat před prodejem. Veterinární osvědčení o zdravotním stavu zvířete by mělo být vystaveno před prodejem/převozem zvířete; v případě exportu, účasti na výstavách či zahraničního krytí musí být vystaveno vždy. Výsledek prohlídky, provedené laboratorní testy, či případné ošetření uvede veterinář nejlépe do zdravotní knížky zvířete a toto stvrdí svým podpisem a razítkem.
  • Chovatel bude ve spojení s novým majitelem ježka. Na případné dotazy a připomínky bude reagovat v nejkratším možném termínu.
  • Chovatel poskytne novému majiteli platný telefonní kontakt nebo e-mailovou adresu. 
  • Chovatel se zavazuje používat průvodce péčí o ježka, který je dostupný na webu KCHJ a v tištěné či elektronické podobě jej spolu s Chovatelským a Registračním řádem předat novému majiteli spolu se zvířetem.
  • Novému majiteli ježka bude při prodeji chovatelem poskytnuta rovněž potrava, na kterou je ježek zvyklý, a to na dobu minimálně jednoho týdne. Součástí potravy by měl být také živý hmyz.
  • Chovatel by měl na požádání zájemců o mláďata ukázat své chovatelské zázemí.
  • Chovatel se zavazuje přijmout zpět ježka, o kterého se nový majitel nebude moci postarat. Za vráceného ježka majitel neobdrží žádnou finanční kompenzaci. Chovatel by měl být o vzniklé situaci informován s dostatečným předstihem.
  • Chovatel poskytuje záruku na vrozené vady jakéhokoliv jím prodaného ježka, které se projeví do věku 12-ti měsíců věku zvířete. Záruka nezahrnuje zdravotní problémy ježka vzniklé v důsledku nedbalosti, nehod, léčitelné nemoci a nevhodných podmínek k chovu.
  • Jakýkoliv ježek, u něhož bylo při pitvě zjištěno (nutno předložit potvrzení od veterináře), že zemřel na WHS či jinou genetickou nemoc, bude chovatelem nahrazen. Nový ježek bude stejného zbarvení či hodnoty, nebo bude majiteli vyplacena plná finanční kompenzace. Veterinární pitvu hradí majitel ježka. V případě pochybností má chovatel právo provést novou pitvu na svoje náklady. Lhůta na vyrovnání s majitelem je 90 dnů. Pokud ježek nebyl pitván, a není jisté, z jakého důvodu zemřel, závisí nabídka náhrady zcela na uvážení chovatele. Chovatel bude informovat majitele o své politice prodeje před prodejem.
  • Chovatel má právo odmítnout prodej ježka, pokud bude mít jakékoliv pochybnosti, zda ježek bude mít vhodný domov.
  • Chovatel prodá/daruje zvíře jen takové osobě, u které si je jist, že je schopna ježkovi poskytnout komplexní přiměřenou (tedy i veterinární) péči po celý jeho život.
  • Chovatel nebude vědomě rozmnožovat žádné ježky s genetickou vadou/poruchou. Nebude také pářit páry čistě Reversních Pinto, Albino a Leucistic a jejich vzájemné kombinace; klub jejich využití v chovu nepodporuje z důvodu častých zdravotních problémů mláďat odchovaných od takových párů.
  • Chovatel nebude prodávat mládě mladší 6 (šesti) týdnů. Chovatel je povinen zajistit jeho optimální vývoj a vývin, především zvolením vhodné stravy a odpovídajícího ubytování.
  • Chovatel se zavazuje, že nebude pářit nebo prodávat nemocná zvířata, ani vzájemně pářit jedince s nevyrovnanou povahou, popřípadě s výhradou k chovu.
  • Chovatel se zavazuje do 7 (sedmi) týdnů věku rozdělit samce od samic, aby se předešlo náhodným odchovům. V případě, že samci zkouší krýt samice ještě před dosažením tohoto věku, musí být odděleni dříve. Mladí samci musí být mezi 10. - 12. týdnem odděleni zcela. V případě dominantních povah samců je nutné je rozdělit dříve, aby nedošlo k vzájemnému zranění.
  • Dospělé ježky je doporučováno chovat vždy samostatně, opačná pohlaví se k sobě dávají pouze po dobu páření. Samce chováme vždy odděleně. Samice, po pečlivém uvážení chovatele (věk, kondice ježků), je možné chovat společně, avšak pouze za podmínek, že nejsou březí, mají bezproblémovou povahu a je přiměřeně navýšena podlahová plocha ubikace.
  • Chovatel musí ježky krmit smíšenou stravou, která obsahuje živý hmyz.
  • Inbreeding (úzký příbuzenský chov - sdílení předků ve 2. (druhé) a 3. (třetí) generaci) je přísně zakázán.
  • Linebreeding je nástroj, který zkušení chovatelé používají k rozvoji a přenosu žádoucích vlastností do dalších generací. Jedná se o páření dvou ježků, kteří sdílejí příbuzné ježky o několik generací zpět, nesmí však mít stejnou matku, otce ani prarodiče. Toto se dělá pro zachování některých aspektů linie. Jedná se o příbuzenskou plemenitbu a chovatelé jsou velmi opatrní, aby vybrali nejlepší možné jedince. Linebreeding nesmí být praktikován chovateli - začátečníky a musí být schválen hlavním poradcem chovu nebo registrátorem zvířat.
  • Chovatel je povinen hlásit všechna plánovaná krytí formou formuláře ,,Analýza krytí“. Spojení ježků je možné až po obdržení souhlasu s krytím.
  • Chovatelé nesmí prodávat zvířata překupníkům, do ZOO obchodů, ani na burzách.
  • Zodpovědní chovatelé vždy požádají o radu chovatele, který má více zkušeností a znalostí o druhu. Každý chovatel, který bude požádán o pomoc, by měl v co možná nejkratším termínu odpovědět dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud si s daným problémem nebude vědět rady, obrátí se na poradce chovu. Taktéž začátečníci v případě jakýchkoliv nejasností a problémů osloví zkušenějšího chovatele a požádají jej o radu, aby se předešlo zbytečným chybám z neznalosti. Chovatelé mladší 18 let by měli mít svého mentora - staršího zkušeného chovatele, který jim bude v chovu nápomocen. Pokud si mentora nezvolí sám, může požádat klub o přidělení.
  • Samičky jsou poprvé připouštěny po dovršení 6. (šestého) měsíce věku, nejpozději může k prvnímu připouštění samice dojít ve 12. (dvanáctém) měsíci věku (tzn. nejpozději 14. měsíc porodí). Brzké připuštění samiček je porušením chovatelského řádu klubu. Pozdější připouštění samiček je ze zdravotních důvodů zakázáno. Výbor KCHJ může u starších samic udělit výjimku v případě, že se jedná o zvíře, které by bylo přínosem pro chov v ČR.
  • Pauza mezi vrhy, i pokud samička mláďata neodchová (v případě úhynu celého vrhu), musí být minimálně 6 (šest) měsíců počítaje od porodu do porodu (tzn. od data porodu, je možné nakrýt samici po 5 (pěti) měsících, takže 6. (šestý) měsíc porodí).
  • Minimální váha samičky pro využití v chovu je 300 g, optimální však je, pokud má samička alespoň 350 g. Samičku lze připouštět cca do 2,5 (dvou a půl) let věku, pokud má dobrý zdravotní stav a je ve výborné kondici, pak do 3 (tří) let.
  • Minimální váha samce pro využití v chovu je 260 g. Samce lze využít v chovu od dovršení 5 (pěti) měsíců. Samec může být využit k chovu maximálně 2x (dvakrát) do měsíce.
  • Všichni ježci, kteří jsou použiti do chovu a jsou narozeni od roku 2015 a dále, musejí být bonitovaní poradcem chovu KCHJ. V případě, že vzdálenost bydliště majitele k nejbližšímu poradci chovu je více jak 50 (padesát) km, bonitace není povinná. Seznam poradců chovu je uveřejněn na webových stránkách KCHJ. V případě účasti na výstavách s vystavovanými neuchovněnými ježky, je povinnost nechat tyto ježky obonitovat vždy (více dle vnitřní předpis Bonitační řád).
  • Chovné stádo může chovatel zaregistrovat po 4 (čtyřech) měsících od přijetí do KCHJ - tzn. že chovatel po přijetí do klubu musí čekat 3 (tři) měsíce, než samici může připustit (tzn. 4. (čtvrtý) měsíc samice porodí a chovatel si může zaregistrovat chovné stádo). Dřívější nakrytí není povoleno. Člen, který měl v minulosti registrované chovné stádo a ukončil své členství v KCHJ nemusí po svém návratu čekat a může své CHS obnovit ihned. 
  • Prodej starých ježků využitých k chovu (od 2 let věku) KCHJ zakazuje. Ježci mladší (1-2 roky) mohou být prodáni/darování, pokud jsou v perfektním zdravotním stavu, mají vyrovnanou povahou a nejsou fixováni na majitele. V opačném případě se klub od tohoto jednání svých členů se distancuje. Pokud by toto jednání člena probíhalo ve větší míře, včetně upozornění širokou veřejností, vystavuje se chovatel nebezpečí ukončení členství. Ježci, kteří již z výše uvedených důvodů nemůžou změnit majitele, musí zůstat ve stádě, ve kterém byli k chovu využíváni. Tam jim musí být zajištěna odpovídající péče, včetně péče veterinární.
  • Chovatel KCHJ nesmí nabízet k prodeji mláďata, která nejsou jeho odchovem. Mláďata musí prodávat osoba, která je jejich chovatelem. KCHJ nepodporuje chov ježků bez PP a nepřeje si, aby byli jeho členové jakkoli spojováni s chovem zvířat bez PP.
  • Člen, který bude vynášet interní informace ať už ze skupiny pro členy, nebo z členské sekce webu, bude bez upozornění vyloučen. Pro vyloučení člena musí být poskytnuty prokazatelné důkazy.
  • Každý člen klubu je povinen se řídit Stanovami, Chovatelským řádem, Registračním řádem a dalšími vnitřními předpisy KCHJ. Dodržování chovatelského řádu je kontrolováno poradci chovu jmenovanými výborem klubu. Při porušení chovatelského řádu je chovatel písemně upozorněn výborem klubu na nedostatky a je povinen je do 14 (čtrnácti) dnů odstranit. Pokud tak neučiní a nepodá ani odůvodněné vysvětlení situace, je chovateli udělena výtka. Při opakovaném porušování/nedodržování chovatelského řádu je chovatel z klubu vyloučen.

 

Tento Chovatelský řád byl výborem KCHJ ke dni 8.1.2018 aktualizován

a následujícím dnem nabývá své platnosti..