Bonitační řád

 

 

Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o fyzických a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem IHA a na základě posouzení rodokmenové hodnoty jedince slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti a je vodítkem pro výběr chovných párů. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení jedince do chovu.

 

 • Bonitace je platná po celý život jedince, pokud nedojde k závažným zjištěním, za kterých je nutno bonitaci odejmout (zjištění WHS, Waardenburgova syndromu).
 • Bonitace provádí poradci chovu jmenovaní výborem klubu.
 • Pokud poradce chovu ohodnotí zvíře jako k chovu nevhodné a majitel jedince nebude s tímto hodnocením souhlasit, má právo se proti rozhodnutí poradce chovu odvolat k výboru klubu. Musí to však učinit doporučeným dopisem, ve kterém podrobně uvede důvody svého odvolání. Vyhoví-li výbor KCHJ takovému odvolání, bude bonitace opakována před zvláštní bonitační komisí, jež bude jmenována výborem klubu. Členem této komise musí být poradce chovu z předchozí bonitace jedince. Opakovat bonitaci lze jen jednou.
 • Bonitován může být jedinec s platným průkazem původu vydaným KCHJ, Registrem ježků, nebo spolupracujícím zahraničním klubem.
 • Samci i samice musí v den bonitace dovršit stáří 4 měsíců, samičky musí mít zároveň minimální váhu alespoň 300g, samečci pak 260g.
 • Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata. U zvířat s chybějícími externitami či jejich částmi je nutné doložit potvrzení veterinárního lékaře, že k absenci došlo vlivem úrazu či onemocnění, které nemá dědičný charakter.
 • Bonitovaného jedince je nutné před posouzením zvážit.
 • Zvířata, která se nerozbalí a není je tedy možné posoudit, jsou z bonitace vyloučena. Povaha je posuzována dle chování zvířete v průběhu celé bonitace. Poradce chovu samozřejmě bere v potaz, že je zvíře stresováno převozem, manipulací v nevhodnou dobu či strachem z neznámé osoby a bere na tyto okolnosti ohled.
 • K bonitaci nehlaste jedince procházející výměnou bodlin - quillingem. Tento stav výrazným způsobem ovlivňuje chování ježka, což by se s jistotou negativně podepsalo na zařazení do třídy chovnosti.
 • Dle bonitačních kritérií jsou pak ježci zařazováni do tříd "Chovný", "Chovný s výhradou" a "Pet".

 

Třída: Chovný

Třída "Chovný" je nejvyšším chovným ohodnocením, které může ježek získat. Označuje pouze ty ježky, kteří jsou bez výhrad doporučeni k chovu. Získat ji mohou ježci

 • kteří odpovídají chovatelskému standardu svou velikostí, hmotností a stavbou těla
 • svým celkovým chováním, tzn. ježci sebejistí, dobromyslní, vykazující dobré povahové vlastnosti, které budou dále předávat svým potomkům.

Pozn.: Žvýkání a kousání při seznamování s novými pachy není hodnoceno jako charakterová vada.

 

Třída: Chovný s výhradou

Do této třídy jsou zařazováni

 • ježci s malými odchylkami ve stavbě těla.
 • ježci s malým množstvím vlasových bodlin
 • ježci s projevy chování, které neumožňují zařazení do třídy "Chovný".
 • všichni ježci barev Reverse Pinto, Albino a Leucistic - takto zbarvené ježky je možno krýt pouze s ježky barevnými, tzn. nelze krýt tyto barvy mezi sebou. Pokud se u některého z potomků takto zbarvených ježků vyskytne Waardenburgův syndrom, jsou s okamžitou platností z chovu vyřazeni.

 

 

Třída: Pet

Do této třídy jsou zařazováni ježci, kteří disponují závažnými vadami, jež znemožňují zařazení do chovu. Těmito vadami jsou:

 • nedosažení minimální váhy 300g u samiček a 260g u samečků. Váha je posuzována spolu s celkovou stavbou těla, tzn. že ježek vážící mírně přes minimální limit, který je však obézní, nebude do chovu zařazen.
 • vrozené vady jako chybějící nohy či jejich části, chybějící oči, uši (pokud externity chybí v důsledku veterinárního zákroku, je třeba potvrzení o tomto zákroku předložit při bonitaci).
 • deformace kostry (páteře, žeber, lebky, vtočené či vytočené končetiny).
 • nepřirozený způsob pohybu (strnulá chůze, napadání na jednotlivé končetiny, pohyb k jedné nebo druhé straně).
 • ježci s oboustranně neznámým původem.
 • Ježci s vlasovými bodlinami
 • ježci s malým množstvím vlasových bodlin, kteří vlasové bodliny přenesli na potomky
 • potvrzené onemocnění s předpoklady dědičnosti (cukrovka, rakovina) u 50% předků.
 • potvrzený Wobbly Hedgehog Syndrom (WHS) u jakéhokoliv z předků.
 • potvrzený Waardenburgův syndrom u jakéhokoliv z předků.
 • dosažení věku 14 měsíců u samiček, které nikdy neporodily (po prvním roce života ježkům srůstají pánevní kosti a porody pak většinou končívají císařským řezem - velmi rizikovým zákrokem nejen pro samici, ale i pro nenarozená mláďata). U samic vzácné krve v rukou zkušeného chovatele lze udělit pro první krytí vyjímku.
 • inbreeding koeficient nad 3% se ztrátou heterozygosity v jakékoliv hodnotě nad 0%.

 

Průběh bonitace

Bonitace provádí poradce chovu jmenovaný výborem klubu.

K bonitaci si s sebou přivezte svou členskou kartu, průkaz původu, zdravotní knížku ježka (pokud ji zvíře má, jako zdravotní knížku lze použít očkovací průkaz pro kočky nebo průkazy pro ježky ) a bonitované zvíře.

Poradce chovu zvíře ohodnotí a třídu chovnosti zapíše zvířeti do příslušného pole v průkazu původu spolu se zjištěnými vadami či nedostatky. Výsledek hodnocení následně odešle ke zpracování hlavnímu poradci chovu.

Majitel zvířete v případě úspěšné bonitace uhradí bonitační poplatek a průkaz původu zvířete odešle na adresu hlavního poradce chovu k potvrzení (průkaz původu zasílejte doporučeně).

Zařazení v "Pet" třídě není nutné v rodokmenu potvrzovat; bonitační poplatek se při zařazení do této třídy tudíž nehradí. Poradce chovu pouze podepíše zařazení do "Pet" třídy v průkazu původu zvířete a odešle hodnocení hlavnímu poradci chovu.

Bonitace budou na výstavách prováděny v rámci výstavního poplatku za zvíře. KCHJ bude bonitovat i zvířata nečlenům klubu. Důvodem pro toto je nízký počet poradců chovu v řadách KCHJ.

Peníze získané z bonitací ježků budou odměnou pro poradce chovu, který danou bonitaci udělal. Toto by umožnilo např. cestu poradci chovu za ježkem a ne opačně, zejména pokud by nějaký majitel potřeboval obonitovat více zvířat - vše ale záleží na konkrétní domluvě majitele a poradce chovu, každopádně by se poplatek za bonitaci nedával KCHJ, ale poradce by si ho mohl nechat. KCHJ věří, že toto bude členy a případně i nečleny KCHJ motivovat k tomu se stát poradci chovu, kterých v současné době máme opravdu málo.

 

Důvody pro vyřazení z chovu

Vyřazení z chovu je zcela na uvážení chovatele, ale doporučujeme jej za následujících okolností:

 • Samička opakovaně likviduje čerstvě narozené vrhy.
 • Mláďata opakovaně vykazují odchylky od standardu (povaha, stavba těla, váha, zbarvení) - u opakovaných spojení je třeba prověřit, který z rodičů nese špatné geny.
 • Chovný jedinec prodělal náročný chirurgický zákrok (po prodělání císařského řezu by samička určitě měla být vyřazena z chovu).

 

Tento Bonitační řád byl výborem KCHJ ke dni 8.1.2018

a následujícím dnem nabývá své platnosti.