ZÁSADY PRO POŘÁDÁNÍ A ORGANIZACI

PŘEHLÍDEK A VÝSTAV KLUBU CHOVATELŮ JEŽKŮ (KCHJ)

a

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU, VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU

  

dále jen

 VÝSTAVNÍ  ŘÁD

 

 

ÚVOD

Tento Řád je závazným předpisem pro pořadatele výstav, vystavovatele a

pro  posuzovatele při hodnocení zvířat na výstavách pořádaných organizací KCHJ.

Řád stanoví  požadavky na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu, určuje podmínky pro ochranu zvířat při veřejných vystoupeních a svodech zvířat ve smyslu Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmových chovech (č. 19/2000 Sb.m.s.), Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (č. 21/2000 Sb.m.s.). Ve vztahu k Evropskému společenství respektuje směrnice Rady ES (Směrnice Rady č. 98/58/EEC o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a Směrnice Rady č. 91/628/EEC o ochraně zvířat během přepravy a pozměňující směrnice č. 90/425/EEC a č. 91/496/EEC a současně respektuje pravidla mezinárodních chovatelských svazů.  Závaznými zákony pro pořádání přehlídek a výstav jsou zákon č. 166/99 Sb. (veterinární zákon), zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon),  zákon č. 246/1992 Sb., novelizovaný zákonem č. 77/2004 Sb. o ochraně zvířat proti týrání, vyhláška č. 192/2004 Sb. o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu a vyhláška č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat při přepravě, vše v platných zněních.

Přehlídky a výstavy poskytují přehled o současném chovatelství a jsou příležitostí pro zhodnocení výsledků chovatelské práce. Slouží k realizaci a prezentaci šlechtitelských a plemenářských úkolů, k propagaci chovatelské práce a vytvářejí prostor pro chovatelské soutěžení. Podle zákonných předpisů jsou přehlídky a výstavy považovány za svody zvířat. 

 

I.  DRUHY  PŘEHLÍDEK  A VÝSTAV 

Přehlídky a výstavy jsou pořádány organizací KCHJ zpravidla za účelem výběru vhodných jedinců do dalšího chovu. Trvání přehlídek je omezeno na dobu předvedení zvířat. 

Posouzení se koná  podle druhu pořádané akce. Posouzení zvířat dle platných chovných standardů slouží jako doklad o kvalitě zvířat 

   a.  Propagační  akce - posuzování neprobíhá 

   b.  Nákupní trhy, výstavní trhy - posuzování neprobíhá

   c.  Bonitace – posuzování zvířat za přítomnosti chovatele za účelem přidělení chovné třídy  

   d.  Výstavy - posuzování zvířat za přítomnosti chovatele 

  

1. Celostátní výstavy - pořadatelem je KCHJ. Celostátní výstavy jsou určeny pro zvířata českých a slovenských majitelů, která jsou registrována v KCHJ či v Registru ježků. Otevřena může být kategorie Pet, ve které se registrace nepožaduje.

2. Mezinárodní výstavy - pořadatelem je KCHJ. Na mezinárodních výstavách mohou být vystavena jen registrovaná zvířata, která splňují podmínky stanovené KCHJ, a to v souladu s podmínkami dohodnutými se zahraničními chovatelskými organizacemi.

3. Speciální výstavy – pořadatelem je KCHJ. Jsou určeny pro jednotlivé druhy exotických ježků a bodlínů.

4. Klubové výstavy - pořadatelem je garant výstavy, KCHJ výstavu schvaluje a zaštiťuje. Klubové výstavy  jsou určeny pro zvířata českých a slovenských majitelů, která jsou registrována v KCHJ. Otevřena může být kategorie Pet, ve které se registrace nepožaduje. Podmínky pořádání Klubových výstav určuje doložka Výstavního řádu.

 

Na žádném stupni přehlídek a výstav nedochází k drezúře, výkonnostním zkouškám, sportovním soutěžím -  posuzují se pouze exteriéry zvířat a zvířata jsou stacionárně umístěna v ubikacích.

 

 

 II.  ZÁSADY  PRO  ORGANIZOVÁNÍ  VÝSTAV 

1. Výbor KCHJ sestavuje a zveřejňuje v předstihu přehled o konání výstav celostátních, mezinárodních, speciálních a klubových. V termínu konání celostátní nebo mezinárodní výstavy nesmí  být konány jiné výstavy stejného druhu zvířat.

2. Organizační zabezpečení výstav je zajišťováno výkonným výborem pořádající organizace, u klubových výstav garantem.

3. Garantem, při veřejném vystoupení nebo svodu, může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o biologických potřebách zvířat a používaném chovatelském systému, aby byla schopna:

a)      rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,

b)      zjistit změny v chování zvířat,

c)      určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,

d)      organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat. 

4. Výkonný výbor (garant) uspořádá před konáním vlastní akce organizační aktiv (setkání), kde předseda výboru seznámí všechny členy výboru s platnými právními normami na ochranu zvířat včetně tohoto řádu a ostatními podmínkami ke konání výstavy.

5. Výkonný výbor (garant) zajišťuje provedení výstavy, odpovídá za propagaci, průběh a likvidaci výstavy po stránce organizační,  odborné, technické, ekonomické. Pořádající organizace může pro pořádání výstavy jmenovat výstavní výbor za podmínky, že jednotliví navrhovaní členové vysloví  předem se jmenováním souhlas. K zajištění průběhu výstavy výstavnímu výboru vymezí práva a povinnosti. Posuzování zvířat se řídí Standardem. Zásady pro udělení ocenění na výstavách zpracuje pořadatel výstavy.  Pořadatel může vystavovatelům zprostředkovat prodej vystavených zvířat a podmínky prodeje zakotví do propozic výstavy.

 

III.  PRÁVA  A  POVINNOSTI  POŘADATELE 

1. Pořadatel výstavy je povinen zajistit všestranně podmínky pro konání  výstavy. Je povinen projednat konání výstavy s příslušnými úřady státní správy, oznámit příslušné obci a Krajské veterinární správě  pořádání výstavy.

2. Pořadatel zpracovává propozice výstavy. Propozice určují podmínky pro vztah pořadatele a vystavovatele, stanoví organizační a ekonomický způsob přípravy, průběhu, likvidace výstavy, náležitosti související s případným odřeknutím výstavy, stanoví zásady pro vystavení zvířat, péči o ně v průběhu výstavy, prodej zvířat na výstavě, pro účast zahraničních vystavovatelů na výstavě, nečlenů Klubu na výstavě, případně kontrolu členství atd. Pořadatel zajistí zveřejnění propozic, distribuci přihlášek, opatří souhlasy vystavovatelů s propozicemi a se zveřejněním osobních údajů  v katalogu.

3.  Pořadatel kontroluje při přejímce zvířat identitu přihlášených zvířat podle popisu nebo čipu.

4. Pořadatel vydává výstavní katalog / soupis, který obsahuje seznam zvířat přihlášených na výstavu, seznam vystavovatelů, případně ocenění zvířat a další údaje. V případě, že pro výstavu nejsou vydány katalogy, ale pouze soupis, ten musí být vyvěšen na viditelném místě v místě pořádání výstavy.

5. Pořadatel je povinen zajistit dodržení veterinárních  a  hygienických podmínek na výstavě, zajistit veterinární dozor. Odpovídá za škody vzniklé při jím zaviněném poškození nebo jím zaviněném úhynu zvířete na výstavě. Vystavovatel má v takovém  případě nárok na náhradu škody za zvíře ve výši orientační ceny dle momentální tržní ceny zvířete, popřípadě výstavními podmínkami. Pořadatel je oprávněn na doporučení veterinárního lékaře nepřijmout na výstavu nemocné zvíře a odeslat je zpět na náklady vystavovatele. Likvidaci uhynulého zvířete provádí podle veterinárních podmínek. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé zcizením zvířete, poškozením nebo úhynem na kterém nemá přímou vinu.

6. Pořadatel zajišťuje v předstihu účast posuzovatelů pro posouzení  vystavených zvířat a zajistí jim pro práci vhodné pomůcky a vymezí dostatečný prostor pro jejich činnost. Po skončení posouzení je pořadatel povinen zveřejnit ocenění zvířat, a to zpravidla zveřejněním oceňovacích lístků nebo protokolů.

7. Pořadatel musí přijmout protest vystavovatele na porušení podmínek výstavy stanovených propozicemi. O vyřízení protestu rozhodne výstavní výbor. Protest proti ocenění zvířete může být na výstavě podán v případě, že je na výstavě ustavena odvolací komise. Její povinností je přezkoumat napadnuté ocenění, a to buď potvrdí, nebo provede ocenění jiné. Rozhodnutí odvolací komise je konečné. Pokud na výstavě není ustavena odvolací komise, má vystavovatel možnost podat stížnost na výkon posuzovatele výkonnému výboru KCHJ.

8. Pořadatel může odložit výstavu na jiný termín, než bylo oznámeno, jen z vážných důvodů, případně konání výstavy odvolat (např. z důvodu veterinárního zákazu, malého počtu přihlášených zvířat apod.). Změnu termínu nebo odřeknutí výstavy musí pořadatel bez odkladu oznámit přihlášeným vystavovatelům i příslušným orgánům státní správy.

9. Pořadatel výstavy nezajišťuje v průběhu výstavy krmení, napájení, ošetření a hlídání vystavených zvířat. Zvířata jsou po celou dobu konání výstavy pod kontrolou majitele. Pořadatel je povinen zajistit vystavovatelům přístup k pitné vodě v objemu denní spotřeby zvířete.

10. Pořadatel výstavy zajišťuje bezpečné ustájení zvířat tak, aby prostor pro zvířata, zejména výstavní ubikace, minimalizoval riziko poranění (vyloučení předmětů, ostrých hran atd.). Ubikace musí mít odpovídající rozměry a musí být před umístěním zvířat a po skončení výstavy vyčištěny a vydezinfikovány. Ubikace musí mít dostatek prostoru k tomu, aby zvířata mohla v místě odpočinku zaujmout přirozený postoj. Při přehlídce a výstavě musí být zvířata zabezpečena proti nepříznivým povětrnostním vlivům a výrazným rozdílům v klimatických podmínkách, přičemž je možné využít přístřešků nebo přirozeného porostu.

12. Při nákupních trzích, kde se zvířata neposuzují a tyto akce jsou časově omezeny na dobu trvání max. jednoho dne, může vystavovatel předvádět zvířata ve vlastních ubikacích, zabezpečujících kvalitní předvedení zvířete, za pohodu zvířat (napájení, krmení apod.) zodpovídá sám vystavovatel.

13. Pro posuzovatele musí zajistit dostatečné prostory a vhodné pomůcky  a vybavení pro posuzování (omyvatelný stůl, ubikace na posouzení apod.).

14. Výstavní výbor provádí věcnou a finanční likvidaci.

15. Posuzovatel je povinen podepsat posudkový list, protože posuzovatel za své posouzení nese zodpovědnost a musí být tedy určitelný dle informací na posudkovém listě a podpisu.

 

IV.  PRÁVA  A  POVINNOSTI  VYSTAVOVATELŮ

1. Vystavovatel přihlašuje zvířata k účasti na výstavě písemnou  přihláškou, kterou doručí ve stanoveném termínu pořadateli. Je  povinen seznámit se s propozicemi výstavy a řídit se opatřeními vydanými výstavním výborem i v průběhu výstavy.

2.  Není přípustné, aby vystavovatel zaslal na výstavu, přehlídku březí samice a kojící matky.

3. Vystavovatelé  dopraví  na výstavu zvířata čistá bez zjevných příznaků onemocnění, s  příslušnými veterinárními doklady a v přenosce zaručující bezpečnou a  hygienickou přepravu zamezující týrání zvířat. Je  povinen mít zvířata pod kontrolou po celou dobu výstavy. Přepravu zvířat na výstavu a zpět zajišťuje vystavovatel.

4. Vystavovatel má právo požadovat od pořadatele výstavy platný oceňovací protokol o posouzení zvířete a vydání diplomů nebo věcných cen, jestliže byly zvířatům podle propozic uděleny.

5. Výstavy se může účastnit zahraniční vystavovatel při dodržení výstavních podmínek stanovených pořadatelem.

6. Při nákupních trzích může vystavovatel předvést zvířata ve vlastních typizovaných klecích.

 

V.  VETERINÁRNÍ  PODMÍNKY

1. Pořadatel i vystavovatel jsou povinni při činnostech souvisejících s přehlídkou a výstavou řídit se a dodržovat stanovené veterinární a hygienické požadavky a další související předpisy. 

2. Vystavovaná a předváděná zvířata musí mít příslušné veterinární doklady. Po dobu konání přehlídky a výstavy nesmějí být do prostoru umístěna  zvířata, která neprošla veterinární prohlídkou.

3. Veterinárnímu lékaři pověřenému veterinárním dozorem musí být vytvořeny  podmínky pro řádný výkon práce spojený s prohlídkou zvířat při přejímce a případném ošetření zvířat. 

 

VI.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 

1. Pokud je v tomto Řádu uvedeno pořádání přehlídky a výstavy rozumí se tím v zákonné terminologii svod (termín svod viz zákon č. 166/1999 Sb.) Tento Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky určené pro svody zvířat obecnými právními předpisy, zejména plemenářským zákonem, veterinárním zákonem, zákon na ochranu zvířat proti týrání a prováděcími předpisy k nim.

2. Pokud bude výstavy využito pro výměnu nebo prodej zvířat, musí být  tato skutečnost výslovně uvedena v propozicích výstavy. Tuto službu  může organizovat výhradně pořadatel, nikoli jednotliví vystavovatelé.

3. Výkonný výbor KCHJ může vydat, pokud se to jeví potřebné, doplňující pokyny k těmto zásadám, které však nesmí měnit základní  ustanovení nebo  význam tohoto řádu.

 

 

Tento Výstavní řád výborem KCHJ ke dni 8.1..2018 aktualizován

a následujícím dnem nabývá své platnosti.